Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Barnens familjer är viktiga

2023-01-27

I Reggio Emilia talar man om betydelsen av att bygga en familjeallians med barnens familjer kring barnets och barngruppernas lärande. Samtidigt understryker man vikten av att skilja på hemmets och skolans uppgifter. Inte minst för att man erkänner varje familjs rätt till sitt eget sätt att leva. I Sverige har många förskolor och skolor i dialog med Reggio Emilia också omprövat sin syn på barnens familjer, i riktning mot att se dem som viktiga samarbetspartners.

I Reggio Emilia ser man självklart inte på familjesamarbetet som en kundrelation, eller på förskolan som en kompensation för brister i barnens familjer. Istället betonar man en allians som syftar till att se såväl barnen som familjerna som medborgare indragna i ett demokratiskt projekt i sin stad eller bygd. Familjealliansen ser man som lika viktig som det pedagogiska arbetet i barngruppen. Detta visar sig ibland annat genom att hälften av pedagogernas tid utanför barngruppen inriktas på att utveckla samarbetet med barngruppens familjer.

I Reggio Emilia vill man att familjesamarbete ska bygga på goda relationer, ett nära samarbete och ett gemensamt reflekterande förhållningssätt. Man ser det som att familjers och lärares samarbeten är avgörande och viktigt så att flera olika perspektiv på barnen och eleverna kan göras synliga och tas tillvara. Eftersom familjerna är olika så yttrar det sig i barnens olika erfarenheter och intressen, men också i deras värderingar. De viktiga dialogerna med familjerna där deras perspektiv ges utrymme bidrar alltså till att synliggöra dessa olikheter för att de ska bli tillgångar i att utveckla barnen tillsammans till en demokratisk lärande grupp.

Det är också viktigt att förskolor och skolor ger familjerna utrymme att sätta spår i förskolans och skolans pedagogiska innehåll. Genom interaktion och delaktighet kring konkreta arbeten, där familjernas idéer är en självklar och viktig del, skapas ett gemensamt intresse för pågående projekt och arbetet fördjupas därmed. Vid varje möte med familjerna ska det finnas utrymme för samråd om olika frågor, exempelvis olika utvecklingsområden, barnens/elevernas projekterande och tankar om värdefrågor. Men, det handlar inte enbart om dialog mellan pedagoger och familjer utan också om dialog mellan familjerna. Man vill därför skapa en delaktighet genom förhandlingar kring de fokus man väljer men också om vad som sägs i barnens egna förhandlingar.

Dokumentationen är ett avgörande verktyg för den dagliga dialogen om barnens och barngruppens läroprocesser. Kring den pedagogiska dokumentationen kan barn, vårdnadshavare och pedagoger dela erfarenheter om vilket projekterande och lekfullt utforskande som pågår, vilket möjliggör en demokratisk undervisning. Den kan också användas på andra sätt, exempelvis för att på ett föräldramöte ta del av barnens olika tankar om rättvisa och orättvisa. Om familjerna då inte deltar eller tar del av någon dokumentation ser man det som att det alltid är pedagogernas ansvar att söka efter nya eller annorlunda arbetsformer och förhållningssätt. Familjealliansen är ett nav för att stärka det pedagogiska arbetet med barnen, för att än mer binda samman barnens olika världar med deras erfarenheter och intressen.

I dialogen med Reggio Emilia har också många förskolor och skolor i Sverige omprövat sin syn på barnens familjer, i riktning mot att se familjerna som viktiga samarbetspartners, utifrån de kunskaper och erfarenheter man tagit del av från kollegor i Italien. Det här är givetvis inte någon lätt process, den  kräver både målmedvetenhet, tillit, lyssnande, olika försök, dialog och tid. Och den ser naturligtvis olik ut i olika sammanhang och miljöer. Det man här ofta strävar mot är att genom allians med föräldrarna stärka varje barns och elevs rätt till lärande och bidra till ett demokratiskt medborgarskap för alla, inte minst för barnen, eleverna och deras familjer. Det handlar om att alla barn och elever ska få möjlighet att ingå i en omsorgsfull lärogemenskap som bygger på vars och ens rätt. Inte bara rätten till sin egen röst, utan också rätten till att ta del av och förhandla med andra, så att kunskapen och förståelsen expanderar och kan hantera motsägelsefullhet och komplexitet.

Familjer som överväger att välja ett sammanhang för sina barns lärande som står i en dialog med Reggio Emilia ska följaktligen inte utgå från något färdigt och perfekt. Det handlar snarare om att de ska känna sig välkomna att bidra till att ständigt förbättra och utveckla förutsättningarna för att barnen ska få ingå i ett lärande som förenar kunskapsuppdraget med demokratiuppdraget och ett värdigt liv för unga, deras familjer och deras lärare.

Här finns mer att läsa om Reggio Emilias pedagogiska filosofi