Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Vår organisation

2020-04-02

Reggio Emilia Institutet består av en ekonomisk förening och ett aktiebolag som driver en bred affärsverksamhet. Institutets breda utbildningsverksamhet, med såväl öppet programutbud som uppdragsutbildningar, har möjliggjort föreningens satsningar på olika praktikutvecklande projekt.

Reggio Emilia Institutet drivs av en stark pedagogisk idé som är inspirerad av de kommunala förskolorna, och numera även en kommunal grundskola, i Reggio Emilia i Italien. Allt sedan starten 1992 har Institutet varit en mötesplats för alla som vill undersöka och verka för barns och ungas möjligheter och rättigheter. Reggio Emilia Institutet söker förbinda olika kompetenser och verksamheter utifrån idén om ett kooperativt lärande genom ett kollektivt experimenterande. Ett lärande som är i ständig rörelse och som bygger på utforskande och delaktighet i dialog, på såväl lokal som nationell och internationell nivå.

Mer om Reggio Emilia Institutet här

Reggio Emilia Institutets strävan mot att förbinda olika kompetenser och söka dialog på många olika nivåer innefattar också ett utbildningspolitiskt uppdrag. I det arbetet – i att inspirera och utveckla den svenska förskolan och skolan – ingår även att agera i olika förskole- och skolpolitiska instanser, som till exempel att vara remissinstans. Nu senast, under hösten och vintern 2017/18, har Reggio Emilia Institutet varit delaktiga i Skolverkets arbete med att ta fram ett nytt förslag till reviderad läroplan för förskolan.

Reggio Emilia Institutets REMISSVAR till Skolverket ang. FÖRSLAG TILL REVIDERAD LÄROPLAN FÖR FÖRSKOLAN

Reggio Emilia Institutet verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Vi ska därför:

  • öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda och konsulter
  • påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer utifrån vårt miljöengagemang
  • se miljöförbättrande åtgärder som investeringar
  • förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta vår miljöpåverkan av det vi gör
  •  ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.

Läs vår fullständiga miljöpolicy här

Personuppgifter används av Reggio Emilia Institutet för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot våra kunder. Vi sparar inte känsliga personuppgifter utan att få medgivande och överför inte personuppgifter till någon annan part. Vi har tydliga regler och rutiner för hur vi sparar personuppgifter i vårt ordersystem – såsom namn, e-postadress, adress, telefonnummer och person-/organisationsnummer – varför vi gör det och hur länge vi ska spara dem. Vi ser till att inte spara dem längre tid än nödvändigt.

Läs vår integritetspolicy här

BOLAGET & VINSTEN

Reggio Emilia Institutets ekonomiska förening äger Reggio Emilia Institutets aktiebolag. Vinsten i aktiebolaget återinvesteras i olika utvecklingsprojekt, vilka initieras och drivs av Institutet i samarbete med förskolor och skolor, samt forskare och personer med andra yrken och kompetenser. Syftet med projekten är att bidra till utveckling av svensk förskolas och skolas praktik med utgångspunkt i den pedagogiska idén.

Mer om utvecklingsprojekten här

FÖRENINGEN

Den ekonomiska föreningen består för närvarande av 111 medlemmar, varav de flesta är verksamma inom förskola och skola, och som aktivt och under lång tid har verkat inom Reggio Emilia Institutet på olika sätt.

Det finns olika sätt att engagera sig i Reggio Emilia Institutets verksamhet och pedagogiska idé:

NÄTVERKEN

Reggio Emilia Institutet har vuxit sig starkt ur de nätverk som fanns runt det lilla Institutet när det startade 1992. Många av både Institutets medlemmar och andra intresserade deltar och engagerar sig i de lokala eller regional nätverk som numera finns runt om i landet. Nätverken är öppna för och välkomnar alla intresserade som vill delta i deras verksamhet.

Mer om nätverken och kontaktuppgifter här

UTBILDNINGAR & UPPDRAGSUTBILDNINGAR

Reggio Emilia Institutets verksamhet omfattar ett rikt utbud av öppna föreläsningar, konferenser och längre utbildningar samt en mängd uppdragsutbildningar i olika former.

Mer om utbildningarna här

MODERN BARNDOM, SKRIFTERNA OCH HEMSIDAN

Genom att ge ut en egen tidning, Modern Barndom, men också andra skrifter och böcker (både egnas och andras) samt denna hemsida, vill Reggio Emilia Institutet ge många människor möjlighet att inspireras av och utmanas av denna pedagogiska filosofi och praktik.

Med Modern Barndom och de andra skrifterna och böckerna samt hemsidan vill Institutet också ge människor möjlighet att gå i dialog med detta sammanhang genom texter som kan sätta igång nya tankar, reflektioner och diskussioner vilka i sin tur kan utveckla detta sammanhang vidare.

Mer om Modern Barndom, andra skrifter och böcker här

STYRELSERNA

Samma personer ingår i Reggio Emilia Institutets båda styrelser.

I styrelsen för Reggio Emilia Institutet AB och Reggio Emilia Institutets ekonomiska förening ingår:

Sonja Lundmark, ordförande REI Ekonomiska förening och REI AB (f.d. rektor och förskolechef)

Lovisa Sköldefors, pedagogista

Sara Nilsson Bruun, vice ordförande REI AB (rektor)

Carina Wällstedt Johansson (pedagogista)

Karin Gandini (grafisk formgivare och illustratör)

Per Alnervik (f.d. rektor och förskolechef)

Anna Söderström Arborn (pedagogista)

Carina Lindblad (pedagogista)

Sofia Hedin (pedagogista)

SENIORA RÅDGIVARE:

Anna Barsotti (tolk, författare och översättare)

Reggio Emilia Institutets kontor