Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Att leda förändringsarbete i förskola och skola

Bokrecension

2024-03-28

I Peter Fowelins reviderade utgåva av Att leda förändringsarbete i förskola och skola – från motstånd till möjlighet, presenteras en mångfald av infallsvinklar på skolledarens viktiga roll i uppdraget med utvecklingsarbete. Gunilla Essén läser en bok som är uppdaterad med ny forskning, och som kan fungera som handbok för alla som på något sätt är involverade i ledningsarbetet i förskola och skola.

Att Leda Forandrings Och Utvecklingsarbete Slide

Förskola och skola är verksamheter som är i ständig utveckling och förändring. Det kan vara stora och övergripande förändringar som beslutas genom reformer men det kan också handla om förändringar som initieras genom upptäckter i det egna systematiska kvalitetsarbetet. Att leda förändrings- och utvecklingsarbete är ett viktigt uppdrag för alla skolledare, men hur lyckas man? Hur kan man organisera så att alla blir delaktiga? Och hur kan man skapa en förändringsbenägen kultur inom sin verksamhet som skapar förutsättningar för den egna skolans eller förskolans utveckling?

I Att leda förändringsarbete i förskola och skola – från motstånd till möjlighet (Lärarförlaget) presenterar Peter Fowelin flera olika teorier, metoder, modeller och verktyg för detta, och därtill konkreta tillvägagångssätt hämtade från praktiken. Innehållet bygger på forskning och beprövad erfarenhet där författaren både refererar till och lyfter fram en bredd av olika forskare och undersökningar.

Det är inte en 'sann' metod eller ett perfekt tillvägagångssätt som introduceras, utan läsaren kan bilda sin egen uppfattning utifrån vad som passar bäst i den egna verksamheten.

Framgångsfaktor menar dock Fowelin är lösningsfokuserat ledarskap, vändande av motstånd till motivation, samt rektors viktiga roll och engagemang i utvecklingsarbetet. I en förändringsprocess är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv och förstå att alla delar påverkas och sätts i rörelse, och ett budskap i boken är just vikten av samverkan och delaktighet – för att öka motivationen till förändring måste alla få känna sig delaktiga om än på olika sätt. Andra faktorer för lyckad utveckling som lyfts är distribuerat ledarskap och arbetslagsledarens roll.

Boken är en utökad och reviderad upplaga som här kompletterats med ny uppdaterad forskning såsom senaste hjärnforskningen, som bland annat ger ledaren stöd för att arbeta fokuserat och hållbart. I boken finns faktarutor med fördjupad text om bland annat teorier, forskares tankar om ledarskap samt olika modeller och exempel på vad som på olika nivåer utgör ett kraftfullt ledarskap. Här finns också konkreta modeller att genomföra i den egna praktiken och personalgruppen, exempelvis en lösningsfokuserad workshop med exempel på uppgifter, genomförande och hjälpfrågor.

Att leda förändringsarbete i förskola och skola är en bok som med fördel läses i grupp, i ett helt arbetslag eller en ledningsgrupp. Förändrings- och utvecklingsarbete berör och bör involvera alla och boken kan fungera som en handbok för alla som på något sätt, på alla nivåer i styrkekedjan, är involverade i ledningsarbetet.

Text Gunilla Essén

Prenumerera på eller beställ lösnummer av Modern Barndom