Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Föreläsningar

Föreläsningarna i vårt program går att genomföra som uppdragsutbildning hos er. Våra föreläsare kommer ut till er och ger föreläsning på plats. Här nedan hittar du exempel på våra föreläsningar.

INTRODUKTIONSKVÄLL I PEDAGOGISK DOKUMENTATION

En föreläsning om pedagogisk dokumentation som verktyg i förskolan och om den pedagogiska dokumentationen i relation till läroplan, barnsyn, kunskapssyn, observation och reflektion.

FÖRELÄSARE: Denna föreläsning har vi många konsulter som genomför.

En tretimmars föreläsning.

FÖRSKOLAN OCH SKOLAN - EN PLATS FÖR DEMOKRATISKT LÄRANDE

Det är en nödvändighet att det demokratiska uppdraget hålls samman med kunskapsuppdraget i förskolan och skolan. En föreläsning om att utveckla förskolors och skolors demokratiska identitet i dialog med läroplaner och Reggio Emilia.

FÖRELÄSARE: Harold Göthson, internationell samordnare på Reggio Emilia Instiutet samt pedaogisk organisationskonsult.

En tretimmars föreläsning.

PROJEKTERANDET SOM ETT SÄTT ATT LÄRA OCH LEVA TILLSAMMANS I FÖRSKOLAN - BARN, PEDAGOGER, FAMILJER OCH STAD 

Att arbeta med ett tema är inte tillräckligt för att skapa ett projekterande arbetssätt i förskolan – precis som att en svala gör ingen sommar. För att ett gemensamt projekt ska bli projekterande krävs att man kan fånga och utmana barnens intressen och nyfikenhet. Att skapa ett delaktigt lärande där barnen får möjlighet att vara huvudpersoner och vidga lärandet både individuellt och kooperativt. En föreläsning om hur man kan arbeta med organisation, pedagogisk dokumentation, barn, familjer och omgivning, för att hålla ett projekt levande för alla inblandade under hela dagarna.

FÖRELÄSARE: Anne Wahlgren, förskollärare och kursledare för Reggio Emilia Institutets pedagogutbildning, samt Anna Gustafsson pedagogista.

En tretimmars föreläsning.

ATT VIDGA KÄNSLIGHETEN FÖR OCH LYSSNANDET TILL DE YNGSTA BARNEN I FÖRSKOLAN

De yngsta barnen i förskolan har inga förutbestämda uppfattningar om hur saker och ting kan användas eller hur de ska se ut. De kommer hela tiden på nya sätt att förstå och tolka sin omvärld. Detta ställer krav på pedagoger som arbetar med barn mellan 1-3 år och får konsekvenser för den pedagogiska praktiken.

FÖRELÄSARE: Anna Söderström Ahrborn, pedagogista och Lovisa Sköldefors, pedagogista.

En tretimmars föreläsning.

HUR ARBETET MED PEDAGOGISK DOKUMENTATION LEDER TILL ETT KOLLEKTIVT MENINGSSKAPANDE

Tankar och exempel kring hur arbetet med pedagogisk dokumentation kan fungera i vardagen tillsammans med barnen. Om värdet av att ständigt vara i nära dialog med barnen och undersökande lekar för att skapa deras meningsfulla sammanhang. Föreläsningen vill visa på projektstrukturer och verktyg som hjälper oss att synliggöra det kollektiva lärandet, om att lära av och med varandra.

FÖRELÄSARE: Ann Åberg, pedagogista

En tretimmars föreläsning.

ATT ORGANISERA FÖR EN LYSSNANDETS PEDAGOGIK

En förändrad syn på kunskap och lärande ställer nya krav på pedagoger, ledning och organisation. hur organiserar man en förskola eller skola för att göra det möjligt att arbeta med en lyssnande pedagogik? En dag då vi ställer oss de viktiga frågorna om organisation och om hur den ger uttryck för värderingar och mål.

FÖRELÄSARE: Per Bernemyr, pedagogisk konsult tillsammans med en eller flera ytterligare konsulter i ledningsposition, beroende på önskemål.

En heldagsföreläsning alternativt tre timmar.

ATT GÖRA BYGG OCH KONSTRUKTION TILL EN NATURLIG DEL I FÖRSKOLANS PROJEKTARBETE

En föreläsning om hur ateljeristan, tillsammans med avdelningarna på förskolan, arbetar för att sammanbinda bygg och konstruktion med de projekt som pågår utifrån de 100 språkens perspektiv.

FÖRELÄSARE: Mia Mylesand, ateljerista

En tretimmars föreläsning.

MILJÖN SOM DEN TREDJE PEDAGOGEN - VARDAGENS PRAKTIKALITETER

Hur vi skapar en lystfylld och lockande miljö tillsammans, pedagoger och barn. Denna föreläsning handlar om barns delaktighet i alla moment, vilket gör att vi skapar miljön tillsammans på förskolan. Den handlar om etik och estetik.

FÖRELÄSARE: Ylva Telegin, pedagogista

En tretimmars föreläsning.

ATT MÖTA DEN REVIDERADE LÄROPLANEN MED REGGIO EMILIA INSPIRERAT ARBETE

Läroplanen är barnens rättigheter och pedagogernas skyldigheter. Allt lärande sker i relationer. En föreläsning om hur pedagogerna på förskolan Emilia i Västerås förhåller sig till läroplanen och hur de använder pedagogisk dokumentation som verktyg för detta.

FÖRELÄSARE: Anna Ahrborn, pedagogista

En tretimmars föreläsning.

ATT MED BARNEN UTFORSKA NATURVETENSKAPEN I VARDAGEN

Barn utforskar, undersöker och experimenterar för att komma underfund med hur världen fungerar. Som pedagog i förskolan kan ett bra sätt vara att ta avstamp i barnens eget utforskande när man påbörjar projekt i naturvetenskap. Materialet har också stor betydelse, liksom användandet av pedagogisk dokumentation för att komma vidare och fördjupa projekten. Denna föreläsning är kopplad till den reviderade läroplanen för förskolan och under kvällen kommer det ges flera exempel på hur man tillsammans med barnen kan utforska kemikaliska processer och fysikaliska fenomen.

FÖRELÄSARE: Lillemor Sterner,lärarutbildare samt medförfattare till boken "Barn och Naturvetenskap"

En tretimmars föreläsning.

LEOPARDEN, BARNEN OCH DRAKARNA - PROJEKT OCH DOKUMENTATION MED 4-ÅRINGAR

En föreläsning om hur man kan använda pedagogisk dokumentation som verktyg för att ge barn möjlighet till inflytande och delaktighet i planerandet av sin egen verksamhet - och om hur man kan projekterat tillsammans på många olika sätt. Till exempel om hur det kan vara att vara med i ett projekt på förskolan Emilia i Västerås när man är fyra år.

FÖRELÄSARE: Anna Söderström-Ahrborn, pedagogista och Maria Löwdin Ekman, förskollärare

En tretimmars föreläsning.

ATT UTVECKLAS OCH LÄRA TILLSAMMANS - MED PEDAGOGISK DOKUMENTATION SOM FÖRHÅLLNINGSSÄTT

En kväll om hur man kan arbeta med pedagogisk dokumentation i förskola och skola för att utveckla verksamheten tillsammans med barn och elever. Ett undersökande om hur pedagogisk dokumentation kan bli till en "kollega" som är svår att vara utan, när nyfikenheten blir till en stark drivkraft och dokumentationen blir till både ett verktyg och ett förhållningssätt. Genom exempel från vardagen, gemensam reflektion och praktiskt arbete, hittar vi svar på frågor som "Vad ska jag dokumentera? Varför? Hur?

FÖRELÄSARE: Gunilla Essén, pedagogista och Leicy Olsborn Björby, ateljerista i Uppsala kommun. Två av författarna till boken "Pedagogisk dokumentation Utvecklas och lära tillsammans" (Natur och Kulturs förlag) 

En tretimmars föreläsning.

ATT LYSSNA PÅ DE YNGSTA BARNENS UPPTÄCKTER I ETT PROJEKTERANDE ARBETSSÄTT

En kväll som beskriver värdet av att sätta arbetet med pedagogisk dokumentation i rörelse tillsammans med barnen.
Föreläsningen tar också upp frågor som rör organisationen för ett utforskande arbetssätt, verktyg för reflektion samt tankar om miljö och material på avdelningar för de yngsta barnen på förskolan.

FÖRELÄSARE: Ann Åberg, pedagogista i Bromma, Stockholm

En tretimmars föreläsning.

PEDAGOGISK DOKUMENTATION SOM SÖKER KOMMUNIKATION

Vi tolkar världen genom våra fem sinnen – och genom våra berättelser. Hur gör vi våra pedagogiska ”berättelser” mer synliga och kommunikativa? I arbetet med pedagogisk dokumentation ingår att kunna presentera det man dokumenterat så att andra kan förstå det för att kunna gå i dialog med det. Denna föreläsningskväll i grafisk design för pedagoger bjuder både på en introduktion i visuell kommunikation och i hur man på olika sätt kan tydliggöra det man vill förmedla i pedagogiska dokumentationer, särskilt i hur man kan bygga en dokumentation på en vägg och hur man kan skapa berättelser i powerpoint-presentationer.

FÖRELÄSARE: Karin Gandini, grafisk formgivare

En tretimmars föreläsning.

PROJEKTERANDET - VERKTYG FÖR KOOPERATIV LÄRANDE 

Varje barn har möjlighet att utvecka en stark identitet och nya kunskaper. Om hur man kan använda projekterandet och pedagogisk dokumentation som verktyg och att ge barn möjlighet till inflytande och delaktighet i planerandet av sin egen verksamhet. Hur man kan lära tillsammans på många olika sätt i ett projekt om hållbar framtid. Exemplen kommer från ett projekt med barn i åldersgruppen 4 - 5 år på förskolan Emilia i Västerås.

Föreläsare: Anna Söderström Ahrborn, pedagogista, tillsammans med Maria Löwdin-Ekman, förskollärare på förskolan Emilia i Västerås

En tretimmars föreläsning.

 

 

 

För information/förfrågningar samt intresseanmälningar, kontakta

Uppdragsutbildningar och VD

Greger Rösnes

Telefon: 08-619 45 52

greger.rosnes@reggioemilia.se