Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Språk, makt och identitet – En dialogkonferens om språkutveckling 23 november 2021 Ny!

genomförs digitalt - Konferensen vänder sig till dig som arbetar i förskola

2100 sek

Inkl. moms

Lägg i kundvagn

Reggio Emilia Institutet bjuder in till en digital dialogkonferens om språk.

Reggio Emilias pedagogiska filosofi är ett demokratiskt ställningstagande för att förskolan ska vara en demokratisk praktik för såväl barnen som för samhället runtomkring. 

Språk är makt, ett rikt språk öppnar nya vägar. Förskolan är en viktig arena när det gäller att tidigt stärka barnets språk- och identitetsutveckling. En konferens som vill skapa medvetenhet hos pedagoger för att tidigt kunna stötta och främja barnets språkande. 100-språklighet och estetiskt lärande som främjar språkutveckling. Vi kommer att lyfta teori och verksamhetsnära berättelser.

Moderatorer: Anna Söderström Ahrborn och Lovisa Sköldefors, pedagogistor och medarbetare i Reggio Emilia Institutet.

Konferensen sker i dialogform där föreläsningar blandas med tid i dialoggrupper som leds av våra samtalsledare.

Föreläsare: Anniqa Sandell Ring, utvecklare i Södertälje kommun, författare och föreläsare. Leicy Olsborn Björby, författare, konstnär och ateljerista. Petra Petersen, Fil. Dr i pedagogik och universitetslektor. Per Dahlbeck, författare och förskoleutvecklare. Caroline Andersson, förskollärare i Bromma. Kerstin Lagrell, f.d. förskollärare och adjunkt på förskollärarprogrammet, Uppsala universitet. Hanan Qadan Rababah, Språkutvecklare i Malmö stad.

Ort: genomförs digitalt

Datum: 23 november 2021

Tid: kl 09:00 - 17:00

Konferensprogram:

8:30  inregistrering

9:00  inledning av konferensens moderatorer, Anna Söderström Ahrborn och Lovisa Sköldefors

Föreläsning ”Mångfaldens förskola i ett demokratiskt perspektiv?”, Anniqa Sandell Ring är verksam vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet, samt utvecklingsledare i Södertälje kommun.

Föreläsning ”Ord är språk eller hur är ord språk?”, Leicy Olsborn Björby, författare, konstnär och ateljerista.

Dialoggrupper

”Digitala resurser utvecklar språk i förskolan”, Petra Petersen Fil. Dr i pedagogik och universitetslektor vid Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.

Lunch

Föreläsning ”Att utveckla språk genom film och animation”, Per Dahlbeck, författare och förskoleutvecklare.

Föreläsning ”Förskolans yngsta barn. Om kommunikation och språkutveckling - ett demokratiskt förhållningssätt”, Caroline Andersson, förskollärare i Bromma.Kerstin Lagrell, f.d. förskollärare och adjunkt på förskollärarprogrammet, Uppsala universitet.

Dialoggrupper

Föreläsning ”Språk, makt och identitet”, Hanan Qadan Rababah, Språkutvecklare i Malmö stad.

Avslutande samtal med moderatorer

Hålltider:
Inregistrering mellan kl 8:30 - 9:00. Dagen avslutas 17:00

Våra konferenser är nu digitala och tillgängliga för alla, oavsett var man befinner sig.


Konferensen kommer att genomföras digitalt – live – via Zoom. Den kommer innehålla både föreläsningar och reflektionsgrupper med samtalsledare.

Då konferensen innehåller reflektionsgrupper genom så kallade ”breakout-rooms” måste varje deltagare sitta vid en egen dator. Vi måste ha en unik e-postadress till varje deltagare, som också måste ha ett registrerat Zoom-konto.

Det är inte tillåtet att fotografera eller spela in konferensen.

För att anmäla till konferensen, lägg i kundvagn

OBS: Till de flesta digitala arrangemang går det, i mån av plats, bra att anmäla sig ända fram till och med samma dag som arrangemanget äger rum. Undantag är till exempel våra dialogkonferenser där man behöver anmäla sig senast 2 veckor innan konferensen.


Anmälan är bindande. Vid avbokning 0-2 veckor innan kursstart debiteras 100 procent av utbildningsavgiften. Vid sjukdom/förhinder går det dock bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats/enhet.


Reggio Emilia Institutet förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet.
Institutet har också rätt att ställa in program. Om så är fallet återbetalas hela kursavgiften.

Mer om föreläsningarna:

”Mångfaldens förskola i ett demokratiskt perspektiv?”
Föreläsningen belyser vad ”En förskola i tiden” kan innebära i ett demokratiskt perspektiv och riktar ljuset mot språkets och barns erfarenhetsvärldars betydelse för identitetsskapande och lärande. Konkreta exempel varvat med forskning presenteras i ett flerspråkighetsperspektiv från den nyligen publicerade boken Mångfaldens förskola och från förskolepraktik i bland annat Södertälje. 

Anniqa Sandell Ring är verksam vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet, samt utvecklingsledare i Södertälje kommun.

”Ord är språk eller hur är ord språk?”
Orden är en av de mest självklara delarna av vårt språk. Pandemin har gjort att många av våra möten blivit helt och hållet beroende av våra ord, vare sig det gäller de digitala möten vi har eller genom den information vi kommunicerar till ex. familjer, kollegor osv. Ord, med ibland bilder och eller filmer, har blivit det språk vi tvingats använda oss av under det senaste året. Men orden vi säger, eller skriver, utgör bara en liten del av den totala kommunikationen som mottagaren uppfattar och tolkar. Ord behöver kopplas samman och sättas i relation till sammanhang och gemenskap för att skapa förståelse och bli till kommunicerande språk. Om betydelsen av att arbeta och projektera med ett djupare tempo, att medvetet och nyfiket bjuda in fler “språk” för att skapa synonymer av upplevelser, kunskaper och erfarenheter.

Leicy Olsborn Björby, författare, konstnär och ateljerista.

”Digitala resurser utvecklar språk i förskolan”
Om hur barnens modersmål och nationella minoritetsspråk stöttas i vardagen med hjälp av digitala resurser. Praktiska exempel och arbetssätt som vilar på vetenskaplig grund visar hur digitala resurser kan bli användbara för att skapa lustfyllt språklärande i vardagen. Möjligheterna för barn att utveckla både svenska och sina modersmål eller minoritetsspråk skapar förutsättningar för alla barns delaktighet och kan ses som en grund för ett demokratiskt förhållningssätt i hela barngruppen.

Petra Petersen Fil. Dr i pedagogik och universitetslektor vid Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.

”Att utveckla språk genom film och animation”
Film som redskap för språk och kommunikation. Barnen utvecklar sina språkliga förmågor bland annat genom att få filma och teckna om viktiga frågor i sin kommun.  Deras "röster" når ända fram till politiker och tjänstemän i Malmö stad.

Per Dahlbeck, författare och förskoleutvecklare.

”Förskolans yngsta barn. Om kommunikation och språkutveckling - ett demokratiskt förhållningssätt”
Om vikten av att stärka de yngsta barnen som aktiva meningsskapare och likvärdiga kommunikatörer, oavsett om de kan uttrycka sig verbalt eller inte. Föreläsningen tar upp pedagogernas roll som språkliga förebilder och skapare av förutsättningar för alla barns delaktighet och språkutveckling. Exempel och reflektioner från förskola, praktik och teori vävs ihop.

Caroline Andersson, förskollärare i Bromma. Kerstin Lagrell, f.d. förskollärare och adjunkt på förskollärarprogrammet, Uppsala universitet.

”Språk, makt och identitet”
Språk är makt, ett rikt språk öppnar nya vägar. Förskolan är en viktig arena när det gäller att tidigt stärka barnets språk och identitetsutveckling. Föreläsningen vill skapa medvetenhet hos pedagoger att tidigt kunna stötta och främja barnets språkande, och att även göra det i nära samverkan med vårdnadshavare. Föreläsningen kommer att lyfta teori och verksamhetsnära berättelser som varvas med reflektioner.

Hanan Qadan Rababah, Språkutvecklare i Malmö stad.

Till Programmet digitalt